Nhịp sống Sài gòn ngày càng nhanh nhằm bắt kịp tốc độ phát triển thế giới. Cùng với những thay đổi trong cuộc sống cũng đồng nghĩa với những thoả hiệp của bản thân, những bữa ăn lành mạnh đủ chất được thay bởi thức ăn nhanh và nước có ga.

Continue Reading